ARVIOINTI

functio_arviointi

Arviointi

Terapeuttimme toteuttavat tarvittavaa arviointia osana kuntoutusprosessia terapiassa oleville lapsille.

Kauttamme on mahdollista myös ostaa lasten kokonaiskehityksen arviointipaketteja. Kysy lisää terapeuteiltamme!

Käytettävissämme ovat seuraavat arviointimenetelmät;

VMI

(Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration with Suplemental Developmental Tests of Visual Perception and Motor Coordination

Standardoidun arviointimenetelmän avulla voidaan tunnistaa visuaalisen hahmottamisen ja visuomotorisia ja motorisen koordinaation ongelmia. Arviointimenetelmä soveltuu kahdesta ikävuodesta eteenpäin.

 

M-FUN - Miller Function & Participation Scales

Lasten toiminnallisten taitojen arviointimenetelmä 2.6 – 7.11-vuotiaille lapsille. Normitettu arviointi antaa tietoa siitä, kuinka lapsen toiminnallinen suoriutuminen tai sen eri osa-alueilla ilmenevät kehitykselliset ongelmat vaikuttavat hänen kykyynsä toimia kotona ja suoriutua päiväkodin/koulun toiminnan ja sosiaalisen kanssakäymisen haasteista.

 

Sensory Processing Measurement SPM – Aistitiedonkäsittelyn kartoitus

Arviointimenetelmä antaa tietoa lapsen aistisäätelystä ja siitä, kuinka se mahdollisesti vaikuttaa lapsen motorisen toiminnan suunnitteluun ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toimimiseen. Aistijärjestelmäalueet on koottu omiksi ryhmiksi, jolloin tarkasteluun nousee: näkö, kuulo, tunto, kehotietoisuus, tasapaino ja liikkuminen. Muutamat kysymykset käsittelevät myös makua ja hajua. Integratiiviset toiminnat puolestaan ovat praksia (toiminnan ideointi ja suunnittelu) ja osallistuminen (vuorovaikutuksessa toimiminen).

 

KESKY

Keskittymiskysely on kehitetty kouluikäisten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeuksien arviointimenetelmäksi, jonka avulla saadaan jäsenneltyä tietoa lapsen tai nuoren tarkkaavuuteen ja toiminnanohjaukseen liittyvän käyttäytymisen piirteistä. Käyttäytymistä erittelevä kuvaus luo hyvän pohjan esimerkiksi koulun tukitoimien tai kuntoutuksen suunnittelulle

 

GOAL (GOAL-Oriented Assessment of Lifeskills) -koulutus

GOAL-testillä arvioidaan 7-17-vuotiaiden lasten ja nuorten motorisia taitoja, joita tarvitaan päivittäisissä tilanteissa. Arvioinnin avulla voidaan määrittää onko lapsella tai nuorella karkea- ja hienomotorisessa toiminnallisessa suoriutumisessa viivettä ja analysoimaan näiden vaikutuksia koti- ja koulutoimintojen suorittamisessa. Testin pohjalta pystytään analysoimaan myös toiminnallisen suoriutumisen taustalla olevia sensomotorisia tekijöitä.

Toiminnan analyysi

Toiminnan analyysi on toimintaterapeutin perustyöväline. Toimintaterapeutti pilkkoo toiminnan suoriutumiseen vaikuttavat osatekijät ja arvioi niiden vaikutusta tekijän toiminnasta suoriutumiseen. Toiminnan analyysin avulla löydetään tekijöitä, joita tulee muuttaa tai kehittää. Nämä voivat liittyä yksilön kykyihin, toiminnan sisältöön ja vaatimuksiin sekä toimintaympäristöön. Toiminnan tyydyttävä suoriutuminen syntyy, kun tekijä onnistuu vastaamaan toiminnan asettamiin vaatimuksiin ympäristön ollessa myötä vaikuttajana. Toiminnan analyysin taustalla käytetään teorioita, jotka ohjaavat analysointia.

 

Chippa- kuvitteellinen leikki The Child Initiated Pretend Play Assessment The Child Initiated Pretend Play Assessment

(ChIPPA) on standardoitu lasten kuvitteellisen leikin arviointimenetelmä, jonka tarkoituksena on arvioida lapsen spontaania kykyä aloittaa, ylläpitää ja organisoida kuvitteellista leikkiä. ChIPPA arvioi sekä perinteistä että symbolista mielikuvitusleikkiä. Kuvitteellisen leikin varhainen arviointi on tärkeää, koska se on yhdistetty monen kognitiivisen taidon, kuten luku- ja kirjoitustaidon kehittymiseen.

 

Sensomotoristen perusvalmiuksien – Kliininen havainnointi

Kliinisessä havainnoinnissa arvioidaan lapsen sensomotorisia valmiuksia. Arvioitavina osa-alueina ovat asennon hallinta ja keskilinjan ylittäminen, tasapainon hallinta sekä koordinaatio ja motorista suunnittelua mittaavat tehtävät.

 

Dotca-ch

The Dynamic Occupational Therapy Cognitive Assessment for Children (DOTCA-Ch) on standardoitu lasten kognitiivisia valmiuksia mittaava arviointimenetelmä, joka on tarkoitettu 6-12-vuotiaille lapsille. Arvioinnin tavoitteena on tunnistaa lapsen vahvuudet ja heikkoudet kognition eri osa-alueilla: orientaatiossa, avaruudellisessa hahmottamisessa, praksiassa, visuomotoriikassa, ajattelutoiminnoissa sekä lyhyt- ja pitkäkestoisessa muistissa. Dynaamisena arviointimenetelmänä se mittaa lisäksi lapsen oppimiskykyä sekä tunnistaa lapsen ajattelustrategioita systemaattisen porrasteisen vihjeistyksen avulla.

 

COPM – Canadian Occupational Performance Measure

COPM on haastatteluun perustuva päivittäisen elämän toiminnoista suoriutumisen itsearviointimenetelmä, joka koostuu haastattelulomakkeesta sekä pisteyttämisessä käytettävistä kolmesta erillisestä jatkumokortista (tärkeys, suoriutuminen ja tyytyväisyys).

 

GAS – Goal attainment scaling

GAS on tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä. GASin avulla kuvataan selkeitä tunnistettavia ja merkityksellisiä muutoksia kuntoutujan elämässä. Kelan terapiastandardiin kuuluu GAS menetelmän käyttö.

 

CARS – Childhood Autism Rating Scale

CARS on väline lapsen kehityksen ja käyttäytymisen arviointiin. Menetelmän avulla saadaan tietoa lapsen kehityksen viivästymästä/poikkeavuudesta ja käyttäytymisen erikoisuudesta.

 

PEP-R – PsychoEducational Profile-Revised

PEP-R on kehityksen ja käyttäytymisen arviointimenetelmä, joka soveltuu autisminkirjon ja kehityksessään viivästyneiden 6kk – 7v. lasten arviointiin. Arviointi osoittaa kehityksen epätasaisuuden ja lapselle parhaiten sopivat oppimistavat. Kehityksessä arvioidaan 7 eri osa-aluetta: jäljittely, havaitseminen, hienomotoriikka, karkeamotoriikka, silmän ja käden yhteistyö, kognitiivinen toiminta (ei-sanallinen) ja kognitiivinen toiminta (sanallinen). Käyttäytymisen 4 osa-aluetta ovat: vuorovaikutus ja tunneilmaisu, leikki ja kiinnostus esineisiin, aistireaktiot ja kieli.

 

Kuvitteellisen leikin ilo- kehityksellinen arviointi (Karen Stagnitti)

Kuvitteellisen leikin ilo- kehityksellinen arviointi (Pretend Paly Enjoyment Developmental Checklist eli PPE-DC) on standardoimaton, kriteeripohjainen menetelmä lapsen leikkitaitojen arviointiin. Se tarjoaa viitekehyksen 1-5- vuotiaiden lasten kuvitteellisen leikin havainnointiin. Kesto n. 30 minuuttia. Arvioitavina leikkitaitoina ovat leikin juoni, leikkitoimintojen sarjallisuus, esinekorvaavuus, nukke-ja nalleleikki, roolileikki ja sosiaalinen vuorovaikutus. Arviointi sisältää myös havainnointiasteikon lapsen kokeman leikin ilon arviointiin sekä kuvauksen leikissä välittyvästä minäkäsityksen kehityksestä. Arviointimenetelmään sisältyy myös havainnointilomake vanhemmille, huoltajalle tai muulle lasta hoitavalle henkilölle.

SEURAA MEITÄ

© 2021 - Terapiapiste FUNctio
Valokuvat - Sari Reiman ja Aino Reiman